Zasiłki i zapomogi

Regulamin przyznawana pomocy finansowej członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach.

§1

 1. Formami pomocy finansowej, o które ubiegać może się członek Związku są zapomogi losowe i zasiłki statutowe.
 2. Członek Związku nabywa prawa do zasiłku po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ „Solidarność”.

§ 2

ZAPOMOGI LOSOWE

 1. Do złożenia wniosku o zapomogę losową uprawnieni są członkowie Związku dotknięci zdarzeniem losowym powodującym w istotny sposób obniżenie ich poziomu życia.
 2. Przez zdarzenie losowe rozumie się wszelkiego rodzaju nieprzewidziane i niezawinione przez pracownika przypadki losowe wymagające wsparcia. Są to:
 3. znaczne pogorszenie się stanu zdrowia wymagające hospitalizacji, przeprowadzenia zabiegu lub operacji, długotrwałego leczenia farmakologicznego bądź rehabilitacji.
 4. klęski elementarne powodujące znaczne straty materialne.
 5. napad rabunkowy lub kradzież z włamaniem o znacznym stopniu szkodliwości.
 6. utrata zatrudnienia z winy zakładu pracy.
 7. Osoby ubiegające się o zapomogę losową powinny złożyć umotywowany wniosek w sekretariacie Związku. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą fakt zaistnienia zdarzenia losowego (zaświadczenia lekarskie, karta szpitalna, faktury potwierdzające zakup leków lub inne wydatki na ochronę zdrowia, zaświadczenia z policji potwierdzające napad lub kradzież itp.).
 8. Ubiegający się o zapomogę losową składają w sekretariacie Związku oświadczenie o średnim dochodzie brutto przypadającym na członka rodziny za okres 3 miesięcy poprzedzający złożenie wniosku. W oświadczeniu o średnim dochodzie na członka rodziny uwzględnia się dzieci uczące się (będące na utrzymaniu wnioskodawcy) do ukończenia 25 roku życia.
 9. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej powinien akceptować przewodniczący koła, do którego członek należy.
 10. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy z informacją o koniecznych uzupełnieniach.
 11. Decyzję o przyznaniu zapomóg losowych podejmuje Komisja Międzyzakładowa.
 12. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej rozpatrywany jest przez Komisję Międzyzakładową na najbliższym – licząc od daty wpłynięcia wniosku – posiedzeniu.
 13. Zapomogi losowe nie są przyznawane obligatoryjnie, nie mają charakteru roszczeniowego.
 14. Decyzja Komisji Międzyzakładowej skutkująca przyznaniem, bądź odmową przyznania zapomogi losowej jest ostateczna.
 1. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony prawa do korzystania z zapomóg wypłacanych przez Związek na okres 3 lat. W szczególnych przypadkach Komisja Międzyzakładowa może żądać od członka Związku zwrotu przyznanej zapomogi losowej.
 2. Członek Związku ma prawo do jednokrotnego skorzystania z zapomogi losowej w roku kalendarzowym.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Związku może ubiegać się o przyznanie zapomogi losowej dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Decyzję o skierowaniu wniosku pod obrady Komisji Zakładowej podejmuje wówczas Prezydium Komisji Międzyzakładowej.
 4. Maksymalna wysokość zapomogi losowej wynosi 600 zł.

§ 3

ZASIŁKI STATUTOWE

 1. Zasiłek statutowy przysługuje z tytułu:
  1. zgonu członka związku. Zasiłek wypłaca się osobie spokrewnionej ze zmarłym, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.
  2. urodzenia bądź adopcji dziecka.
  3. śmierci członka rodziny (współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu członka Związku występującego o zasiłek)
 2. Osoby ubiegające się o zasiłek statutowy powinny złożyć wniosek w sekretariacie Związku. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą fakt zaistnienia zdarzenia dającego podstawę do ubiegania się o zasiłek (akt urodzenia, akt zgonu, dokumenty poświadczające adopcję). W przypadku śmierci członka Związku osoba ubiegająca się o zasiłek przedkłada do wglądu także dokumenty określające stopień pokrewieństwa ze zmarłym (dowód osobisty współmałżonka, odpis aktu małżeństwa).
 3. Prawo do zasiłku ustala się na podstawie dokumentów przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia (narodziny, adopcja, zgon).
 4. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy z informacją o koniecznych uzupełnieniach.
 5. Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego wymaga akceptacji członka Prezydium Komisji Międzyzakładowej.
 6. Wypłata zasiłku statutowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 7. Zasiłek statutowy wypłacany jest w kwocie 400 zł.