Uchwały i stanowiska

.

Uchwała Nr 9/2019  z dnia 22 lutego 2019 roku

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach w sprawie rozpocząć procedury wejścia w spór zbiorowy na poziomie placówek oświatowych

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania  w Starachowicach , zgodnie z decyzją Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postanawia rozpocząć procedury wejścia w spór zbiorowy na poziomie placówek oświatowych.

Główną przyczyną decyzji, jest brak realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” ws. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników samorządowych.

Stanowisko z dnia 22 lutego 2019 roku

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach deklaruje swoją determinację w dążeniu do poprawy jakości polskiego systemu edukacyjnego i pełnej realizacji postulatów artykułowanych przez środowisko nauczycielskie. Mówimy stanowcze „nie” deprecjonowaniu statusu zawodowego nauczycieli i postępującej pauperyzacji środowiska,  na barkach którego spoczywają edukacja i wychowanie młodego pokolenia. Wyrażamy poparcie dla postulatów zgłaszanych przez oświatowe organizacje związkowe, w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wzywamy członków nauczycielskiej „Solidarności” do czynnego włączenia się w akcje protestacyjną.

 

Poparcie dla działań reprezentatywnych dla środowiska nauczycielskiego central związkowych nie oznacza rezygnacji z naszych postulatów. Od dnia 1 marca struktury nauczycielskiej „Solidarności” w powiecie starachowickim uruchamiają procedury sporów zbiorowych z pracodawcami. Stanowi to wstęp do skutecznej akcji strajkowej, która spowoduje realizację zgłaszanych przez nas postulatów:

 

  1. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego o 1000 zł od stycznia 2019 r. i 15 proc. od stycznia 2020 r.
  2. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych (administracji i obsługi) o 1000 zł od stycznia 2019 r.
  3. Wyłączenia dodatku za wysługę lat z minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych (administracji i obsługi).
  4. Zapewnienie środków na wszystkie zajęcia pozalekcyjne wynikające z potrzeb uczniów, prowadzone przez nauczycieli wg stawek osobistego zaszeregowania.
  5. Zmiany systemu wynagradzania nauczycieli poprzez powiązanie uposażeń ze wzrostem płac w gospodarce narodowej.

 

Mając głębokie przekonanie, że tylko solidarne działanie środowiska nauczycielskiego zmusi władze do realizacji naszych postulatów, wzywamy Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do podjęcia współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w celu realizacji żądań w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i wychowania w 2019 roku. Tego oczekuje środowisko nauczycielskie. Tego oczekują członkowie Nauczycielskiej „Solidarności” z terenu powiatu starachowickiego.

Stanowisko z dnia 11 stycznia 2019 roku

Jako reprezentanci prawie 300 członków oświatowej „Solidarności” z terenu Powiatu Starachowickiego wielokrotnie – na przestrzeni ostatnich miesięcy – poddawaliśmy krytyce działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W stanowisku przyjętym 16 marca 2018 roku na XIV Zebraniu Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Starachowicach negowaliśmy sens strategii negocjacyjnej, która skutkowała faktycznym legitymizowaniem reformy edukacji krytycznie ocenianej przez znaczą część środowiska nauczycielskiego. Zarzucaliśmy władzom oświatowej „Solidarności” marazm i naiwność skutkujące deprecjonowaniem statusu zawodowego nauczycieli i postępującą pauperyzacją środowiska, na barkach którego spoczywa edukacja i wychowanie młodego pokolenia.

W uchwale naszej Komisji Międzyzakładowej z 5 października 2018 roku wzywaliśmy Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do podjęcia konsekwentnych i zdecydowanych działań skutkujących pełną realizacją postulatów przekazanych przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej w trakcie pikiety 15 września 2018 r., uznając że czas jałowych dysput i negocjacji minął.

Z perspektywy pierwszych tygodni 2019 roku stwierdzamy, że nasze apele i wezwania na nic się zdały. Dalej trwa negocjacyjna farsa, a my z zażenowaniem patrzymy na pasywność związkowych decydentów szczebla centralnego, dających się wodzić władzy za nos.

W uchwale z 5 października 2018 r. stwierdzaliśmy, że brak dostatecznej reakcji Krajowej Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbierzemy jako przejaw arogancji i braku elementarnego rozeznania nastrojów panujących w środowisku nauczycielskim. Oczekiwanej przez członków naszego związku reakcji nie doczekaliśmy się. Dlatego, reprezentując prawie 300 pracowników oświaty z terenu Powiatu  Starachowickiego, oświadczamy, iż utraciliśmy zaufanie do władz  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Nie tak wyobrażamy sobie rolę związkowych liderów, rzeczywiście zatroskanych o poprawę statusu zawodu nauczyciela.

Utożsamiając się z artykułowanym przez środowisko nauczycielskie postulatem podwyżki uposażeń o  1000 złotych od 1 stycznia 2019 roku, deklarujemy poparcie dla spontanicznej, oddolnej akcji, która skutecznie zdezorganizuje przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych na każdym etapie edukacji na terenie Powiatu Starachowickiego.

Oświadczamy także, iż zawieszamy odprowadzanie części składek członkowskich przeznaczonych na działalność Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – podmiotu, z którym przestaliśmy się identyfikować.

Informujemy nadto  o zamiarze uruchomienia przewidzianych prawem związkowym procedur, które spowodują odwołanie dotychczasowych władz nauczycielskiej „Solidarności”.

 

Uchwała z dnia 5 października 2018 roku

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Starachowicach wzywa Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do podjęcia konsekwentnych i zdecydowanych działań skutkujących pełną realizacją postulatów przekazanych przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej w trakcie pikiety 15 września 2018 r.

Krytycznie oceniamy dotychczasową strategię działania Krajowej Sekcji Oświaty, która legitymizując zmiany dokonujące się w polskim systemie szkolnym dawała się zwodzić rządzącym i wierzyła w wolę wypracowania kompromisu przy negocjacyjnym stole. Działania te skończyły się absolutnym fiaskiem i brakiem realizacji postulatów uznawanych przez środowisko nauczycielskie za szczególnie istotne. Nie wierzymy już w dobrą wolę oświatowych decydentów, którzy deklarując troskę o stan polskiej szkołę i poprawę statusu zawodowego nauczyciela doprowadzili do faktycznej pauperyzacji i degradacji zawodów odpowiedzialnych za edukację i wychowanie.

Jako aktywni uczestnicy niedawnej pikiety w Warszawie mamy nadzieję, że akcja z 15 września stanowi ledwo wstęp do działań, które skutecznie uświadomią obecnie rządzącym, że ich działania są odbierane w środowisku nauczycielskim jako „zła zmiana”. Sięgajmy po takie formy protestu, które okażą się dokuczliwe dla rządzących, a efektywne w przedmiocie realizacji naszych postulatów. Nie wahajmy się zorganizować akcji strajkowej, która skutecznie zdezorganizuje przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych na każdym etapie edukacji.

Czas jałowych dysput i negocjacji minął. Pora na zdecydowane działania!

Brak dostatecznej reakcji Krajowej Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbierzemy jako przejaw arogancji i braku elementarnego rozeznania nastrojów panujących w środowisku nauczycielskim.