Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”

Z satysfakcją informuję, iż wzorem lat ubiegłych przystąpiliśmy do organizacji, adresowanego do uczniów szkół podstawowych Powiatu Starachowickiego, konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”.  Tegoroczna – szósta już – edycja konkursu odbywać się będzie pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika . Patronat nad konkursem sprawują ponadto: Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Ambroszczyk, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela i Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. 17 lutego 2023 r. przeprowadzony będzie etap szkolny, zaś 24 marca 2023 r. odbędzie się, połączony z sesją naukową, finał konkursu, w którym weźmie udział 40 uczniów.

Jako organizatorzy chcemy nadać konkursowi szczególną rangę i zapewnić organizacyjny rozmach. Dlatego cieszy nas liczne grono honorowych patronów konkursu i fundatorów nagród. Wzorem ubiegłego roku przewidujemy nagrodzić wszystkich uczestników etapu finałowego. 

Hojność naszych sponsorów pozwala nam zwiększyć kwoty nagród pieniężnych przewidzianych dla zwycięzców konkursu. Minimalna, gwarantowana przez organizatorów, kwota nagród przewidziana dla laureatów wynosi: I miejsce-700 zł.; II miejsce-600 zł.; III miejsce-500 zł.; IV miejsce-200 zł.; V miejsce-100 zł. Pozostali uczestnicy finału otrzymają nagrody książkowe i upominki.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy wysłany został na adres szkoły. Stosowne dokumenty przesyłam także w formie załączników do maila.

Licząc na zainteresowanie organizowanym przez nas przedsięwzięciem, proszę o rozpropagowanie informacji o konkursie w społeczności uczniowskiej. W formie załącznika wysyłam także plakat, który można wykorzystać do promocji organizowanej przez nas imprezy.

Termin zgłaszania szkół uczestniczących w konkursie mija 27 stycznia 2023 r.

 

REGULAMIN  VI KONKURSU HISTORYCZNEGO

Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918

dla uczniów szkół podstawowych  Powiatu Starachowickiego

w roku szkolnym 2022/2023

 

ZASADY OGÓLNE

§ 1

 1. Organizatorami konkursu Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918 są: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „NASZA JEDYNKA” i Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach NSZZ „Solidarność”.

2. Patronat nad konkursem sprawują: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Świętokrzyski, Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Ambroszczyk, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela i Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita.

§ 2

 1. Temat konkursu: Polacy w latach 1794-1918. Od insurekcji kościuszkowskiej do powstania II Rzeczypospolitej.
 2. Cele konkursu:

1) rozwijanie zainteresowań historią Polski  z uwzględnieniem problematyki regionalnej;

2) poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach powstań narodowych;

3) kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań oraz pamięci o losach powstańców;

4) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat osiągnięć uczestników powstań narodowych;

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;

6) rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci historycznych;

7) rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

8) promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

 § 3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych powiatu starachowickiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.

§ 4

 1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu.
 2. Siedzibą komisji konkursowej jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, ul. Radomska 37, 27-200 Starachowice.

 

 

PRZEBIEG KONKURSU

§ 5

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

1) etap szkolny;

2) finał konkursu.

 1. Harmonogram przebiegu konkursu

1) Do końca grudnia 2022 r. zapoznanie uczniów z założeniami Konkursu Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918.

2) Do dnia 27 stycznia 2023 r. zawiadomienie Komitetu Organizacyjnego Konkursu o przystąpieniu przez szkołę do Konkursu (przesłanie formularza zgłoszenia na adres organizatora konkursu).

4) W dniu 17 lutego 2023 r. – eliminacje szkolne.

5) W dniu 24 marca 2023 r. – finał konkursu.

 1. Organizatorzy, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminów eliminacji szkolnych lub finału konkursu.

§ 6

 1. Etap szkolny konkursu przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, w tym nauczyciel historii.
 2. Do zadań szkolnej komisji konkursowej należy:

1) przeprowadzenie w czasie określonym przez terminarz konkursu eliminacji szkolnych w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników. Stosowną ilość arkuszy konkursowych dostarczą komisji organizatorzy konkursu.

2) sprawdzenie uczniowskich prac konkursowych według klucza dostarczonego przez organizatorów konkursu.

3) sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych i przesłanie go do organizatorów konkursu.

 1. Uczestnicy etapu szkolnego konkursu rozwiązują test. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje zagadnienia historii Polski lat 1794-1864. Test zawiera różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda-fałsz”) i zadania otwarte, które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi. Część zadań to zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji (ikonografii), mapy i innych źródeł wiedzy historycznej.

 

 § 7

 1. Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje komisja konkursowa na podstawie danych przekazanych z komisji szkolnych.
 2. W finale konkursu może wziąć udział co najwyżej 40 uczestników konkursu.
 3. Uczestnikami finału są zwycięzcy eliminacji szkolnych konkursu tj. uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów pośród uczestników eliminacji przeprowadzanych w danej placówce. Warunkiem koniecznym ich uczestnictwa w finale jest zdobycie  nie mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania.
 4. Prawo uczestnictwa w finale konkursu mają również uczniowie, którzy zajęli w eliminacjach szkolnych dalsze miejsca, ale znaleźli się na zbiorczej liście rankingowej opracowanej przez komisję konkursową na pozycjach kwalifikujących do uzupełnienia grona 40 uczestników finału. Warunkiem koniecznym ich uczestnictwa w finale jest zdobycie nie mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania. Wzmiankowana lista rankingowa zostanie opracowana na podstawie protokołów przesłanych przez szkolne komisje konkursowe.
 5. Finał konkursu przeprowadzany jest w dwóch etapach:

1) etap pisemny;

2) etap ustny.

 1. Zakres merytoryczny finału konkursu (etapu pisemnego i ustnego) obejmuje zagadnienia historii Polski lat 1794-1918.
 2. Uczestnicy etapu pisemnego konkursu rozwiązują test. Test zawiera różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda-fałsz”) i zadania otwarte, które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi. Część zadań to zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji (ikonografii), mapy i innych źródeł wiedzy historycznej.
 3. Etap pisemny pozwala wyłonić 5 uczestników, którzy zyskując największą liczbę punktów kwalifikują się do uczestnictwa w etapie ustnym.
 4. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez uczestników konkursu i wynikającego stąd problemu z wyłonieniem 5 najlepszych uczestników etapu pisemnego komisja konkursowa uwzględnia wyniki uzyskane przez uczniów w etapie szkolnym konkursu. W przypadku występującego dalej problemu z ustaleniem 5 osób kwalifikujących się do etapu ustnego komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dogrywki, w której uczestniczą uczniowie z równą liczbą punktów. Dogrywka polega na pisemnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez komisję konkursową.
 5. Etap ustny ma formę quizu wiedzy historycznej. Jego uczestnicy odpowiadają przed publicznością na pytania przygotowane przez organizatorów konkursu.
 6. O kolejności lokat w finale konkursu decyduje suma punktów uzyskanych przez uczestników na etapie pisemnym i ustnym.
 7. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 5 uczestników konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 8. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez uczestników i wynikającego stąd problemu z ustaleniem lokat 5 najlepszych uczestników finału konkursu komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dogrywki, w której uczestniczą uczniowie z równą liczbą punktów uzyskaną w trakcie dotychczasowym zmagań. Dogrywka odbywa się w formule quizu wiedzy historycznej.
 9. Tytuł finalisty konkursu otrzymują ci z uczestników, którzy zajęci miejsca od 6 do 10.
 10. Dla wszystkich uczestników finału konkursu organizatorzy przewidują nagrody.
 11. Minimalna, gwarantowana przez organizatorów, kwota nagród przewidziana dla laureatów konkursu wynosi:

I miejsce    700 zł.

II miejsce   600 zł.

III miejsce 500 zł.

IV miejsce  200 zł

V miejsce   100 zł

 1. Finaliści konkursu otrzymują nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki.
 2. Wszyscy opiekunowie uczniów otrzymują dyplomy potwierdzające opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

§ 8

 1. Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na etapie szkolnym konkursu:

1) powstanie kościuszkowskie;

2) polski czyn legionowy w okresie napoleońskim;

3) Księstwo Warszawskie;

4) sprawa polska na kongresie wiedeńskim;

5) Królestwo Polskie w latach 1815-1830;

6) powstanie listopadowe;

7) Wielka Emigracja i represje po powstaniu listopadowym;

8) działalność konspiracyjna na ziemiach polskich w latach 1831-1846;

9) powstanie krakowskie 1846 roku i rabacja chłopska w Galicji;

10) Wiosna Ludów na ziemiach polskich;

11) wojna krymska i odwilż posewastopolska;

12) powstanie styczniowe;

13) ziemia świętokrzyska na tle ważnych wydarzeń politycznych i gospodarczych lat 1815-1864.

 1. Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na etapie finałowym konkursu:

1) powstanie kościuszkowskie;

2) polski czyn legionowy w okresie napoleońskim;

3) Księstwo Warszawskie;

4) sprawa polska na kongresie wiedeńskim;

5) przemiany społeczno gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1815-1830;

6) Królestwo Polskie w latach 1815-1830;

7) powstanie listopadowe;

8) Wielka Emigracja i represje po powstaniu listopadowym;

9) idea pracy organicznej;

10) działalność konspiracyjna na ziemiach polskich w latach 1831-1846;

11) powstanie krakowskie 1846 roku i rabacja chłopska w Galicji;

12) Wiosna Ludów na ziemiach polskich;

13) wojna krymska i odwilż posewastopolska;

14) powstanie styczniowe;

15) Partie polityczne na przełomie na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku;

16) Spór o orientacje polityczne w przededniu wybuchu I wojny światowej;

17) Sprawa polska w dobie I wojny światowej;

18) ziemia świętokrzyska na tle ważnych wydarzeń politycznych i gospodarczych lat 1815-1918.

 

 1. Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach konkursu:

Uczeń:

1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną;

2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala kolejność wydarzeń;

3) dostrzega związki przyczynowo – skutkowe;

4) pracuje z mapą historyczną;

5) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. teksty, mapy, ikonografie, tabele i wykresy statystyczne);

6) interpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne;

7) odróżnia fakty od opinii;

8) uwzględnia podstawową faktografię związaną z tematem;

9) dokonuje trafnej selekcji faktów.

 1. Wykaz literatury dla uczestników konkursu:

Pozycje podstawowe:

1) Podręczniki szkolne do nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na poziomie szkoły gimnazjalnej;

2) Jerzy Topolski, Historia Polski, Warszawa 2004;

3) Atlas historyczny – mapy dotyczące tematyki konkursu.

4) zasoby internetowe:

http://historia-polski.klp.pl/

http://polskiedzieje.pl/

http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/

http://www.ompio.pl/pl-PL/artykuly/historia/413-powstanie-listopadowe-na-kielecczyznie-1830-1831

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1980-t11/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1980-t11-s57-82/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1980-t11-s57-82.pdf

http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=2&id2=18&news=46&language=pl

Literatura uzupełniająca:

1) Zeszyty z cyklu „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”:

Barbara Grochulska, Małe państwo wielkich nadziei, Warszawa 1985.

Andrzej Zahorski, Naczelnik w sukmanie, Warszawa 1986.

Tadeusz Łepkowski ,Powstanie Listopadowe, Warszawa 1987.

Stefan Kieniewicz , Powstanie Styczniowe, Warszawa 1987.

2) Andrzej Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000,  – rozdziały dotyczące tematyki konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach (www.lo1.starachowice.pl).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.
 3. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:

Robert Słoka tel. 41 274 77 02, mail. robertsloka@o2.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *