REGULAMIN ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH W KOŁACH MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH

REGULAMIN ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH W KOŁACH MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH

 1. Zebranie koła musi się odbyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2018 roku.
 2. Decyzję o terminie i miejscu zebrania podejmuje przewodniczący koła w porozumieniu z członkami koła.
 3. Przewodniczący koła informuje w sposób skuteczny członków koła o terminie i miejscu zebrania sprawozdawczo – wyborczego.
 4. Nie później niż 7 dni przed planowanym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym przewodniczący koła informuje o jego terminie i miejscu Zakładową Komisję Wyborczą.
 5. W zebraniu sprawozdawczo – wyborczym koła uczestniczy członek Zakładowej Komisji Wyborczej.
 6. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła jest prawomocne jeśli uczestniczy w nim przynajmniej połowa członków związku należących do koła.
 7. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła otwiera przewodniczący koła proponując porządek posiedzenia.
 8. Porządek obrad zebrania sprawozdawczo – wyborczego uwzględniający m.in. sprawozdanie przewodniczącego koła z działalności w kadencji 2014-2018 oraz czynności wyborcze jest zatwierdzany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 9. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego zebrania, protokolanta i liczącą minimum 3 osoby komisję skrutacyjną.
 10. Protokolant i członkowie komisji skrutacyjnej nie muszą mieć biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że członkowie komisji skrutacyjnej muszą być członkami związku.
 11. Przewodniczący zebrania czuwa nad przebiegiem posiedzenia i jego zgodnością z postanowieniami statutu związku, ordynacji wyborczej i regulaminu obrad.
 12. Do zadań komisji skrutacyjnej należy m.in. ustalenie prawomocności zebrania, przygotowanie i zabezpieczenie kart do głosowania oraz przeprowadzanie wyborów.
 13. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła wybiera w głosowaniu tajnym kolejno: przewodniczącego koła i delegatów na Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach.
 14. Kandydować do władz związku nie mogą członkowie komisji skrutacyjnej chyba, że z chwilą zgłoszenia ich kandydatur zrezygnują z członkostwa w komisji. W takim przypadku zebranie członków koła dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce w komisji skrutacyjnej.
 15. Członkami władz wykonawczych związku nie mogą być pracownicy pełniący funkcje kierownicze w zakładzie.
 16. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach są wybierani według następującego klucza:

1 – 7     członków – 1 delegat

8– 14   członków – 2 delegatów

15 – 21 członków – 3 delegatów

22 – 28 członków – 4 delegatów

29 – 35 członków – 5 delegatów

 1. Komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisuje również prowadzący zebranie i przekazuje jeden egzemplarz przedstawicielowi Zakładowej Komisji Wyborczej.
 2. Protokół z zebrania sprawozdawczo – wyborczego koła wraz z dokumentami wyborczymi oraz imienną listą obecności członków koła podczas zebrania winien być przekazany do biura Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *